דף הביתאודותינוצוות אגוזסוכניםגלריהאמנת שירותצור קשר
מאמרים ← מילון מונחים כלכליים

מילון מונחים כלכליים

1.אג"ח מסוג "שחר": אגרת חוב לא צמודה המונפקת ע"י בנק ישראל לתקופה של שנתיים עד 10 שנים. מחזיק אגרת חוב כזאת מקבל ריבית שקלית שנקבעה מראש מדי שנה.

2.אג"ח מסוג "גילון": אגרת חוב המונפקת ע"י בנק ישראל הנושאת ריבית משתנה של חצי שנה. אגרת זאת לא צמודה והיא מונפקת לתקופה של בין שנה ל-10 שנים. הריבית כאמור משתנה אחת לחצי שנה על פי תשואות המק"מ (מלווה קצר מועד) המופקדות עפ"י סדרות לתקופה של 3 חודשים עד 12 חודשים ומשוקללות בהון המוחזק על ידי הציבור בכל סדרה. אגרות גילון שהונפקו בעבר פטורות ממס על הרווחים.

3.אג"ח מסוג "שגיא": אגרות חוב המונפקות על ידי בנק ישראל לתקופה של 5-6 שנים. בד"כ ל-6 שנים. הקרן והריבית צמודות למדד. הריבית באגרת קבועה בשעור שנתי של 3% ברוטו והיא משולת אחת לשנה. הקרן משולמת בסוף חיי האיגרת.

4.אג"ח מסוג "גליל": אגרת חוב המונפקת על ידי בנק ישראל לתקופה של  7 עד 20 שנה. כיום היא מונפקת ל-15 שנה. הקרן והריבית באגרת צמודים למדד. הריבית קבועה בשעור שנתי של 4% ברוטו והיא משולמת אחת לשנה. הקרן משולמת בסוף חיי האגרת.

5.איגרת חוב להמרה: אגרת חוב אשר נוסף על היותה אגרת חוב (התחייבות לשלם למחזיק בה ריבית וקרן) היא ניתנת להמרה במניות. אגרות מסוג זה מונפקות ע"י חברות (קונצרנים). בעת הנפקת האיגרת קובעת החברה המנפיקה באיזה סוג מניה ניתן להמיר את האיגרת, מהו שער ההמרה ובאיזה מועד תוכל להתבצע ההמרה.

6.אופציה: זכות משפטית הניתנת על ידי צד אחד לצד שני לקנות, או למכור, דבר מה במחיר קבוע, בדרך כלל במסגרת זמן מוגדר. בתוך כך קיימים מספר רב של מושגים הקשורים באופציות מהם כדאי להזכיר:

א.אופציית מכר: אופציה המעניקה זכות לחייב את כותב האופציה (המוכר) לקנות מהרוכש כמות מסויימת של ניירות ערך במחיר ובתקופה שהוסכם עליהם put option

ב.אופצית רכש: אופציה הנותנת למחזיק בה זכות לקנות נייר ערך מסויים, בתקופה ספציפית שהוסכם עליה call option.

7.אזהרת רווח: הודעה של חברה שמניותיה נסחרות בבורסה, שבה היא מציינת כי רווחיה יהיו נמוכים משהיו צפויים.


8.גידור: אמצעים שנוקט אדם כדי להגן על השקעותיו באמצעות אופציות וחוזים עתידיים.

9.דרוג רמת הסיכון באג"ח
החל משנת 1991 פועלת בישראל חברת דירוג בשם "מעלות" הקובעת את רמת   הדירוג של אגרות חוב. פעילותה נעשית בדומה לעבודת שמאי המוסמך להעריך שווי נכסים.

אג"ח בעלת דירוג AAA היא בעלת רמת הסיכון הנמוכה ביותר ביחס ליכולתו של המנפיק לעמוד בהתחייבויותיו במועדים קבועים מראש בסכומים מסויימים.

דירוג איגרות החוב לפי רמות סיכון מספק למשקיעים מידע לגבי  רמת הסיכון שהם נוטלים על עצמם אם ירכשו אגרות חוב מסויימות.

10.דיס-אג'יו: דיס אג'יו פרושו תת פרמיה (דיס פרושו תת ואג'יו פרושו פרמיה). המשמעות בקבלת דיס-אג'יו הינה כי בעת רכישת אגרות חוב, כאשר שער האיגרת (המחיר) נמוך מערכה המתואם ליום הרכישה, אזי רוכש האיגרת  משלם פרמיה שלילית, או תת פרמיה, כלומר מרוויח את ההפרשים.


11.היוון: המרת הכנסות או הוצאות עתידיות לערך הוני שווה ערך שוטף, על ידי מציאת הערך הנוכחי שלהם.

12.היוון קיצבה: המרת חלק מהקיצבה המגיעה לעובד בעת פרישה, לסכום הון חד-פעמי.

13.הנפקה: הוצאת ניירות ערך על ידי חברה ומכירתן לציבור למימון פעולותיה. הנפקה יכול שתהיה לציבור או הנפקה פרטית.

14.הלוואת גישור: הלוואה אשר ניתנת כדי לגשר על בעיה זמנית של תזרים מזומנים.

15.מדד המחירים לצרכן: מבטא עלות של סל מוצרים ושרותים אשר צורכת משפחה ממוצעת. הסל כולל כאלף מוצרים ושירותים המייצגים את כל המוצרים שהמשפחה צורכת.

* שינוי בהרכב הסל משקף את השינוי בנוהגי הצריכה של משפחה ממוצעת.

* הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבצעת כל מספר שנים  סקר של הוצאות
   משפחה שממנו מתקבל הרכב עדכני של הסל.

* המדד מתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכל 15 בחודש.

16.מדד דאו-ג'ונס: מדד של 30 מניות של החברות המובילות והגדולות בארה"ב שניירות הערך שלהן נסחרות בבורסה בניו-יורק.

17.מדד משתנים: מושג שהשתמשו בו בעבר. ממוצע משוקלל של שערים של 100 ניירות ערך שנסחרו בבורסה בת"א בין השנים 1987 – 1997 בשיטת מסחר המכונה "משתנים". ניירות ערך אלה היו בעלי היקף המסחר הגדול ביותר בבורסה בת"א.

18.מדד המעו"ף (מכשירים עתידיים ופיננסיים), או מדד תל-אביב 25: מדד משוקלל של שערי 25 מניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר הנסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א. המדד נוסד ב-1.1.1992 וערכו בפתיחה 100.

19.מדד תל אביב 100: ממוצע משוקלל של שערי מאה המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בת"א. מדי מחצית השנה מתעדכן המדד ע"י הוצאת מניות ששווי השוק שלהן קטן מאשר מניות הנסחרות בבורסה  אך אינן נכללות במדד. את האחרונות ברשימת המניות הללו מכניסים לקבוצת 100 המניות שהממוצע המשוקלל שלהן קובע את המדד.

20.מדד הכר"מ: מושג שהשתמשו בו בעבר. מדד הכר"מ היה ממוצע משוקלל של השערים של כ-1000 ניירות ערך שנסחרו בבורסה לניירות ערך בינלאומיים עד שנת 1998 בשיטת הכרוז הממוחשב (כר"מ).

21.מדד המניות הכללי: ממוצע משוקלל של כל שערי ניירות הערך (למעט אגרות חוב) הנסחרים בבורסה בת"א.

22.מדד ה"רצף": ממוצע משוקלל של כל ניירות הערך הנסחרים בשיטת ה"רצף". (באוגוסט 1997 החלה מערכת  למסחר רצוף ממוחשב אליו חוברו במרוצת הזמן
כל מחשבי חברי הבורסה). מדד ה"רצף" כולל את כל מניות המעו"ף, את כל המניות המופיעות במדד ת"א ואת כל יתר המניות.

23.מדד נאסד"ק: ממוצע משוקלל של כל המניות הנסחרות במסגרת מערכת דיווח אשר יצרה שוק של מסחר בניירות ערך. מערכת זאת מדווחת על מחירי הקנייה והמכירה של ניירות ערך הנסחרים "מעבר לדלפק".  

ראשי תיבות של :

national association of secrities dealers automated quotaion  Nasdaq
שוק הנסד"ק הוא כיום השני בגודלו לאחר בורסת ניו-יורק.

24.מוכרים בלבד: מצב בבורסה לניירות ערך בו יש היצע אך אין ביקוש מקביל.

25.מלווה קצר מועד (מק"מ): איגרת חוב ממשלתית המונפקת לתקופה של ארבעה חודשים עד שנה. האיגרת נמכרת בערך הנקוב והרווח – שהוא רווח הון – נובע מההפרש בין מחיר הקניה (הנמוך מהערך הנקוב) לבין הערך שבו נפדת האיגרת.
האגרת הינה תעודה שערכה הנקוב 100 ₪ והיא תפדה על ידי בנק ישראל בתאריך הפדיון הנקוב בה בסך של 100 ₪. כתוצאה מכך אגרות מק"מ נסחרות מתחת לערכן הנקוב וההפרש הנוצר הינו התשואה לפדיון שממנה נהנה רוכש האיגרת.

26.ניירות ערך צמודות למדד המחירים לצרכן: קיימות אגרות חוב ואיגרות חוב להמרה הצמודות למדד המחירים לצרכן. ערך הפדיון של אגרות חוב כאלה

מושפע משינויים במדד. עליית המדד מעלה את הסכום שיקבל מחזיק האגרת גם הקרן וגם הריבית, במועד הפדיון והפוך.

27.סטיית תקן: סטיית התקן מצביעה על רמת התנודתיות של ביצועים, תוצאות ותשואות של ניירות ערך ו/או סלי השקעות. ככל שסטיית התקן נמוכה יותר, מעיד הדבר על סיכויים נמוכים יותר לשינויי מגמה בערך ההשקעה. בעת השוואה של תוצאות בין מכשירים פיננסיים מקבילים, יש חשיבות רבה לגורם הסיכון שבניהול ההשקעות ולכן חשוב ביותר לתת את הדעת לא רק על התוצאה הרשומה, אלה באיזה סטיית תקן היא נעשתה. לחסכון ארוך טווח המיועד לשימור רמת חיים בעתיד, יש משמעות רבה שאין להתפשר על הצורך בה והיא סטיית התקן. כלומר, רמת הסיכון בהתנהלות תוצאות החסכון לטווח הארוך.

28.ערך נקוב של נייר ערך: הערך הרשום של נייר הערך (מניה, אג"ח וכתב אופציה).

29.פק"מ (פקדון קצר מועד) : פקדון לתקופה קצובה קצרת מועד, לפחות 7 ימים, (שבוע, חודש עד 3 חודשים), נושא ריבית מוגדרת מראש. ניתן למשוך כספים בתום תקופת הפקדון או בתחנות יציאה מוגדרות. בכל הפקדה נקבעת הריבית מחדש.

30.פח"ק: פקדון חוזר קרדיטורי.

31.פר"י: פקדון ריבית יומי.

*  תפ"ס, פח"ק ופר"י הן פקדון בבנק הנושא ריבית יומית.
   התמורה הכספית נצברת מדי יום והפקדון נזיל תמיד.

32.פצ"מ : ראשי תיבות של פקדון שקלי הצמוד למטבע חוץ. פקדונות אלה הם לתקופה של 3 חודשים עד שנתיים ומשולמת עליהם ריבית המשתנה לפי מטבע הבסיס הזר.

33.פריים: הריבית האמורה להיות הנמוכה ביותר שאותה גובה הבנק מלקוחות שהסיכון לגביהם הוא נמוך ביותר. כלפי ריבית זו מוסיפים ריבית בהתאם לרמת הסיכון הגבוהה ביותר או מאפשרים לבנק מרווח לזכותו. פריים פלוס או פריים מינוס.

34.צריכה פרטית: הערך הכספי הכולל של כל המוצרים שנצרכו על ידי משקי הבית (המגזר האישי) בתקופת זמן מוגדרת.

35.צריכה ציבורית: הערך הכספי הכולל של ההוצאות השוטפות של המגזר הציבורי (ממשלה, סוכנות היהודית, רשויות מקומיות ומוסדות  ציבור) שאינם למטרות רווח.

36.קדם תשואה: מדד המראה את השינוי שיחול בתשואה לפדיון של אגרת חוב כתוצאה משינוי מסוים בשער האגרת (מחיר איגרת החוב).

37.קרן נאמנות: השקעה משותפת בניירות ערך. כל השותפים מפיקים רווחים משותפים מניירות הערך המוחזקים ע"י הקרן. משקיע פוטנציאלי המעונין להצטרף לקרן, רוכש יחידות השתתפות. מרבית הקרנות מנוהלות כיום ע"י בנקים מסחריים אשר יאלצו להעביר את הניהול שלהן כאשר ייושמו המלצות ועדת בכר. קיימות קרנות המנוהלות ע"י חברות לניהול תיקים (כלל פיננסים בטוחה וכו') וע"י ברוקרים פרטיים

38."ריבית קופה": - שיטה מעוותת ומטעה המראה כביכול תשואה גבוהה שהושגה באפיק השקעה של קופות גמל. כיום אסור להשתמש בשיטה הנ"ל ועל כן הכרת המושג הוא לידיעה כללית בלבד.
 
על פי שיטת החישוב הזאת, התשואה היא המנה המתקבלת מחלוקת הרווחים שנצברו בקופה בכל החודש – בניכוי הריבית שהקופה מקבלת על פי פקדונות יומיים בבנקים (כלומר ריבית הקופה) – המחולקת כאמור ביתרת הפתיחה של הקופה.

39.ריבית בנק ישראל:  הריבית שאותה גובה בנק ישראל על הלוואותיו לבנקים השונים. ריבית זו היא למעשה עלות הכסף לבנקים.

40.שוק דובים: שוק שבו מחירי ניירות הערך במגמת ירידה על פני זמן.

41.שוק שוורים: שוק שבו מחירי ניירות הערך במגמת עליה על פני זמן.

42.שינויים בשער החליפין בישראל: כוחות השוק יכולים להביא לעליה או ירידה בהשוואה לשער אמצע שנקבע ע"י בנק ישראל. הרצועה שבה יכול שער החליפין לנוע בהשפעת כוחות השוק נקראת ה"חגורה" רוחבה של ה"חגורה" מאז אמצע  
שנת 1993, הינו 14%. כלומר שער החליפין יכול לנוע עד 7% מעל ומתחת לשער האמצע.

43.כיצד נקבע השער היציג של הדולר (ארה"ב): השער נקבע על בסיס ציטוטי המטבע של הבנקים המסחריים בין השעות 14:15 ל-15:00. עסקאות מטבע חוץ בבנקים השונים מתבצעות במהלך כל היום. בנק ישראל קובע את השער היציג על בסיס המחירים של העסקאות בטווח הזמן הנ"ל.

44.שער ריבית הלייבור: שער הלייבור הוא שער הריבית הבינבנקאי המוצע בלונדון. שער ריבית כזה נקוב במספר סוגי מטבע חוץ, לדוגמא לייבור דולר, לייבור מארק גרמני. דרך החישוב הינה:  רושמים את שער הריבית הבינבנקאי של 8 בנקאים גדולים בלונדון. שומטים מהרשימה את שני שערי הריבית הגבוהים ואת שני שערי הריבית הנמוכים ומחשבים את הריבית הממוצעת מבין ארבעת שערי הריבית שנותרו ברשימה.

45.ההבדל בין תשואה נומינלית לראלית:

א.תשואה היא הרווח שמקבל משקיעי על השקעתו והיא נמדדת באחוזים.
ב.תשואה נומינלית - התשואה הכוללת שמקבל המשקיע.
ג.תשואה ראלית – התשואה הכוללת המתקבלת לאחר ניכוי עליית מדד המחירים לצרכן.

46.תשואה להון עצמי: היחס בין הרווח של החברה לבין ההון העצמי שלה.

47.תפ"ס: תעודת פקדון סחירה.

48.תוצר לאומי: הערך הכספי של כל המוצרים שיוצרו על ידי גורמי ייצור הנמצאים בבעלות אזרחי המדינה בתקופת זמן מוגדרת (בד"כ שנה).

49.תוצר עיסקי: התוצר של המשק ללא הייצור של המגזר הציבורי ושל החברות והמוסדות ללא כוונת רווח. תוספת התוצר של המגזר הציבורי ושל מוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"ר) הוא התוצר הלאומי הגולמי (תל"ג).

50.תשקיף: מסמך אשר מתפרסם על ידי חברה המעוניינת להציע ניירות הערך שלה לציבור באמצעות הבורסה (לבצע הנפקה). המסמך מציג מידע פיננסי וכלכלי על החברה. פרסום התשקיף טעון אישור הרשות לניירות ערך.

51.תעודות סל: מכשיר השקעה בבורסה המחקה מדד מניות מסויים. תעודה כזו מאפשרת למשקיעים לרכוש סל סחיר של ניירות ערך הכלולים במדדים ובכך להיצמד לביצועי מדדים אלו.