דף הביתאודותינוצוות אגוזסוכניםגלריהאמנת שירותצור קשר
מאמרים ← ניוד החסכון הפנסיוני

ניוד החסכון הפנסיוני

ב- 18 פברואר 2008 אישרה ועדת הכספים של הכנסת תקנות לניוד חסכון פנסיוני, המסדירות מעבר של מוצרי חסכון פנסיוני בין קופות גמל, תכניות ביטוח חיים/מנהלים וקרנות פנסיה.

תקנות הניוד מהוות אבן דרך חשובה בשוק החסכון הפנסיוני והן תאפשרנה לעמיתים בכל סוגי תוכניות החסכון הפנסיוני לעבור מתוכנית לתוכנית במסלולים שונים מבלי לאבד זכויות ומבלי שהמעבר בין התוכניות השונות יחשב כפדיון המצריך ניכויי מס.

מטרות האפשרות לניוד כספי חסכון פנסיוני הינן:
1. להגדיל את אפשרויות הבחירה של העמיתים.
2. ליצור הליכי העברה ברורים המגדירים חובות  וזכויות של העמיתים ושל הקופות המעבירות כספי חסכון ושל הקופות המקבלות את הכספים.
3. לחזק את מעמדו של העמית מול קופות החסכון הפנסיוני לסוגיהן.

תחילת התקנות מיום 1 אוקטובר 2008, אולם, לגבי העברות כספים מפוליסות ביטוח  ולקליטת כספים לפוליסות ביטוח – תחילת התקנות מיום 1 ינואר 2009. כלומר, החל ב-1 אוקטובר 2008 ניתן להעביר כספים בין קופות גמל שאינן קופות ביטוח.

המצב העתידי  לאחר יישום תקנות הניוד יאפשר להעביר כספים מתוכנית לתוכנית ללא הגבלות בין שמדובר בקרנות פנסיה, בקופות גמל ובביטוח חיים. כלומר, מעבר בין כל סוגי מסלולי ותוכניות חסכון פנסיוני לקיצבה ללא הגבלה. עם זאת, מעבר מקופות גמל לקיצבה למסלול הוני אסור!

כדי לעשות אבחנות בין המצב הישן למצב החדש שנוצר בעקבות התקנות החדשות, יש להבחין בין כספי חסכון פנסיוני שנצברו עד שנת 2008 (הלן "כספים ישנים") לבין כספי חסכון פנסיוני שייצברו לאחר שנת 2008 (להלן "כספים חדשים"). כל זאת בעקבות תיקון 3 לחוק קופות גמל, שכן, החל מינואר 2008 כל מכשירי החסכון לגמל מוגדרים כקופות גמל לקיצבה (בין אם "משלמות" ובין אם "לא משלמות") כלומר כל הכספים החדשים מיועדים לקיצבה ומכאן שכספים אלו ניתנים לניוד ללא הגבלה.

גם כספים ישנים המופקדים בקופות הוניות ניתן להעביר לכל תוכנית קיצבתית. מאידך, חשוב ביותר לדעת כי גם לאחר יישום תקנות ניוד החסכון הפנסיוני, לא ניתן להעביר כספים ממוצרים קיצבתיים למוצרים הוניים.

התקנות החדשות מאפשרות לנצל ולהעדיף תכונות מסויימות שמאפיינות כל אחד מסוגי המכשירים הפנסיוניים הקיימים. להלן מספר דוגמאות:

1.חוסך בקרן פנסיה שאינו מעוניין בתנודתיות  האפשרית בגובה הקצבה שיקבל כפנסיונר, הנובעת  משינויים במקדם ההמרה של החסכון שמתעדכן בהתאם להתארכות תוחלת החיים, יוכל להעביר את הכספים שצבר לפוליסת ביטוח חיים/"מנהלים" המבטיחה את מקדם ההמרה.
2.חוסך בפוליסת ביטוח חיים/מנהלים, המעוניין להנות מהעלויות הנמוכות של הביטוח  ההדדי בקרן הפנסיה (קיצבת שאירים וקיבצת נכות), יוכל לעבור לקרן פנסיה. חוסכים שיעברו לקרן פנסיה, ייהנו מתנאי תוכנית הפנסיה ובתוך כך, מהוותק  שצברו בביטוח המנהלים שיובא בחשבון ויעניק להם כיסוי ביטוחי לנכות ולשאירים גבוה יותר מאשר אם היו מצטרפים לקרן פנסיה כעמיתים חדשים.
3.חוסך שעשה השוואה בין דמי הניהול מהפרמיה ומהצבירה בתוכניות השונות יוכל לעבור לתוכנית בה יהנה מדמי ניהול נמוכים יותר מבלי שיפגעו זכויותיו בוותק מצטבר ובגובה כסויי הביטוח.
4.חוסך שלרשותו כספים ישנים בקופת גמל הונית, יוכל להעביר את כספיו לתוכנית קצבתית ללא הגבלה, ולקבל קיצבה כפנסיונר.

הערה:  חשוב לזכור, כי מעתה בעת עריכת תיכון פיננסי ללקוח, יש לקחת בחשבון לצורך קביעת גובה הקיצבאות להן יהיה זכאי בהגיעו לגיל פרישה, גם  את הקרנות ההוניות שבקופות גמל, על בסיס קיצבה אקטוארית ולא בשיטת חישוב של היוון ורנטה (אנונה).

למען הסר ספק, כספים שנחסכו בקופת גמל הונית לפני 31 דצמבר 2007, המוגדרים  ככספים ישנים, ניתן יהיה לקבלם בסכום הוני. השינוי אם כן הינו, שהעמיתים אינם כלואים עוד בסוג החסכון שבחרו בעבר, אם נראה להם בעתיד, שהם מעדיפים על בסיס הכספים ההוניים קיצבה אקטוארית במתכונת פנסיה.

בעקבות האמור לעיל, רצוי לשקול כבר כיום את צרכיו הפנסיוניים של כל לקוח ולקבוע על דעת הלקוח, שאם הוא יעדיף להגדיל את קיצבת הזיקנה שלו, כדאי להעביר כבר עכשיו את הכספים ההוניים לתוכנית קיצבה המבטיחה את מקדם ההמרה.

תקנות הניוד הגדירו מושגים חדשים, להלן עיקרם:

עמית פעיל  - עמית עצמאי בקופת גמל שמתקיים בו אחד מאלה:
1.במועד קבלת הבקשה להעברת הכספים מקופ"ג אחת לקופ"ג אחרת, הוא בגדר עמית פעיל לפי תקנון הקופה המעבירה.
2.בחודש קבלת הבקשה, יש לו כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות או מוות בקופה המעבירה.
3.בחודש שקדם לחודש קבלת הבקשה הופקדו בגינו כספים בקופה המעבירה.

עמית לא פעיל -  עמית שאין מתקיים בו אף לא אחד מהתנאים המפורטים בהגדרת עמית פעיל.

המועד הקובע – המועד הקובע הוא מועד העברת האחריות הביטוחית מהקופה המעבירה, לקופה המקבלת. לצורך קביעת המועד הקובע, נעשית הבחנה בין עמית פעיל לעמית שאינו פעיל:
1. המועד הקובע לעמית פעיל (עמית המשלם עבור כיסוי ביטוחי) הוא מועד ההפקדה הראשון לקופה המקבלת בפועל, או המועד בו הודיע העמית כי לא יופקדו בשלו כספים לקופה המקבלת.
2. המועד הקובע לעמית שאינו פעיל, הוא מועד קבלת הבקשה להעברת כספים בקופה המקבלת.

יתרה צבורה – סך החיסכון של העמית בקופה המעבירה, נכון למועד חישוב רווחי הקופה, שקדם למועד ההעברה. מחיסכון במסגרת פוליסת ביטוח רשאית חברת הביטוח לנכות את קנס המשיכה, אם קיים כזה בתנאי הפוליסה. (פרוט קנסות משיכה מובא בהמשך המסמך).

העברת כספים לקופת גמל לקצבה – דגשים
1. תקנות הניוד מאפשרות לעמיתים להעביר כספים מכל סוגי קופות הגמל לקצבה וכן מקופות גמל הוניות (קופת תגמולים, קופת פיצויים וקרן השתלמות) לקופות גמל לקצבה. בכך מבוטלות למעשה כל המגבלות הרגולטוריות  שחלו על העברת כספים בין קופות , למעט העברת כספים מקופת גמל קצבה לקופת גמל הונית.
2. העברת כספים בגין עמית תיעשה לחשבון אישי על שמו בקופה המקבלת.
3. וותק בקופה המקבלת ייקבע בהתאם לוותק בקופה המעבירה לצרכי מס בלבד.
4. כדי למנוע עקיפה של תקרת ההפקדה החודשית לקרן פנסיה חדשה מקיפה (הזכאית לאג"ח מיועדות), תיעשה העברת כספי החסכון בכפוף לתקרת ההפקדה החודשית לאותה קרן , כפי שהיא במועד המעבר ובהתאם לוותק של העמית העובר בקופה המעבירה. סכום הפקדה מיירבי בקרן פנסיה הינו (תקרה בגובה פעמיים השכר הממוצע במשק כפול  20.5% כפול מס' חודשי וותק).
כך למשל , בגין שנת 2008, יהיה ניתן להעביר סכום שלא יעלה על 37,702 ₪ סכום זה נובע משכר ממוצע במשק – 7,663 ₪ כפול 2 כפול 20.5% כפול 12 חודשים.
5. לא ניתן לעביר כספי פיצויים לקופ"ג לקצבה, כל עוד לא שולם למרכיב תגמולי המעביד בקופה תשלום בשיעור 5% לפחות ממשכורת העובד.
6. בגין עמית שהחל לקבל קצבה – ניתן להעביר רק את היתרה הצבורה, שבשלה אינו מקבל קצבה.
7. בגין כספים שהועברו מקופות גמל לתגמולים, ניתן להוון את הכספים, רק לאחר 5 שנים ממועד ההעברה, או עם הגעת העמית לגיל זכאות לקצבה, לפי המוקדם ביניהם.
8. במקרה ובקופה אישית לפיצויים, היה קיים הסדר של "רצף פיצויים", והכספים עברו לקופת גמל לקצבה, ימשיכו לחול על כל הכספים המועברים הוראות "רצף הפיצויים" כאילו התנהלו הכספים בקופה אישית לפיצויים, לרבות הריבית והרווחים שנצברו בגינם בקופה המקבלת.

9. ניתן להעביר קרן השתלמות רגילה וכן קרן השתלמות מיוחדת למורים, לקופת גמל לקצבה, רק אם העמית זכאי למשוך את הכספים בפטור ממס ולפי תקנון הקרן (במקרה של קרן השתלמות מיוחדת למורים).
10. העברת כספי החיסכון אינה כרוכה בתשלום, למעט קנסות משיכה הקיימים בפוליסות הביטוח:
א. בפוליסות שהונפקו לפני 2004 – קנסות משיכה לתקופה של עד 10 שנים
ב. בפוליסות שהונפקו בין 2004-2006 – קנסות משיכה לתקופה עד 5 שנים
ג. בפוליסות שהונפקו החל מ-2007 – אין קנסות משיכה.

העברת כספים לקופ"ג שאינה קופ"ג לקצבה- התרים וסייגים
1. העברת כספים בין קופות גמל הוניות, מותרת רק בין קופות גמל לאותה מטרה. כלומר, רק מקופה הונית לקופה הונית בגין כספים שהופקדו בקופה עד 31 דצמבר 2007.
2. בעת העברת הכספים, יישמר מלוא הוותק של הקופה המעבירה.
3. בעת העברת כספים מעמד העמית בקופה המקבלת, יהא זהה למעמד העמית בקופה המעבירה והעברת הכספים תהא לאותם מרכיבי חשבון קופת הגמל בקופה המעבירה (פיצויים => פיצויים, תגמולי מעביד => תגמולי מעביד, תגמולי עובד => תגמולי עובד).


סוגי הקופות מהן ניתן לנייד כספים:
1. מקופת גמל לתגמולים >>>ל קופת גמל לתגמולים למעט קופה מבטיחה תשואה באותו מעמד (קיים גם היום)
2. מקופת גמל אישית לפיצויים>>> לקופת גמל אישית לפיצויים למעט קופה מבטיחה תשואה באותו מעמד (קיים גם היום).
3. מקופת גמל מרכזית לפיצויים>>> לקופת גמל מרכזית לפיצויים באותו מעמד (קיים גם היום).
4. מקרן השתלמות>>> לקרן השתלמות באותו מעמד (קיים גם היום).
5. מקרן השתלמות מיוחדת למורים >>> לקרן השתלמות מיוחדת למורים באותו מעמד (קיים גם היום).
6. מקרן השתלמות מיוחדת למורים>>> לקרן השתלמות באותו מעמד ובלבד שהעמית רשאי למשוך את הכספים בסכום חד-פעמי לפי תקנון הקרן (קיים גם היום).
7. מקופת גמל מרכזית לדמי מחלה>>> לקופת גמל מרכזית לדמי מחלה (קיים גם היום).
8. מקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית >>> לקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית.
9. מקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית >>>לקופת גמל מרכזית לקצבה.
10. מקופת גמל אישית לפיצויים >>> לקופת גמל לתגמולים, למעט הקופה מבטיחה תשואה.

סייגים להעברת כספים

העברת כספים לא תתאפשר במקרים הבאים:
1. קבלת תשלומי פנסיית זקנה לפי מלוא היתרה הצבורה בקופה המעבירה.
2. קבלת פנסיית נכות.
3. הוגשה בקשה לקבלה לפנסיית נכות.
4. נפטר העמית טרם המועד הקובע.
5. קיום יתרת חוב בחשבון העמית בגין הלוואה שנטל.
6. קיים עיקול או שעבוד על הכספים.
7. בקשה להעברת כספים לקופה סגורה (מבטיחת תשואה או קרן פנסיה וותיקה).

איחוד ופיצול חשבונות
1.אין חובה להעביר את כל כספי החיסכון מהקופה בעת ובעונה אחת. מי שמעוניין לפצל את כספי החיסכון הפנסיוני שצבר בין מספר גופים מנהלים או מספר מוצרי חיסכון פנסיוני יכול לעשות זאת. ייחוס המיסוי יהיה לפי ההפקדות שבוצעו לקופה המעבירה, מכל מרכיבי החשבון עד להשלמת הסכום המועבר.
2.עמית רשאי להעביר כספים מחשבונו בקופת גמל לתגמולים שברשותו לחשבון בקופת גמל אחרת שברשותו, אם הוותק בקופה המקבלת נמוך מהוותק  שבקופה המעבירה. הוותק לגבי סך הכספים בקופה שאליה הועברו הכספים יהיה על פי הוותק (הנמוך יותר) בקופה המקבלת, וזאת לצורך הכרה בוותק לצרכי מס.
3.בקופת גמל לקצבה, קופת גמל לפיצויים ובקופת גמל לדמי מחלה ניתן לאחד חשבונות ללא התחשבות בוותק.


תהליך העברת כספים – כיצד זה מתבצע?
1.לקוח המעוניין להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלו נדרש למלא טופס בקשת העברה לגוף המנהל החדש אליו הוא מעונין לעבור. הגוף המנהל החדש יבדוק האם הלקוח עומד בתנאי ההצטרפות, בדומה לבדיקה שהוא מבצע לגבי כל מצטרף חדש. אגב כך, רשאי הגוף המנהל החדש לערוך חיתום רפואי, ובהתאם לכך לקבוע סייגים לגבי הכיסוי הביטוחי ממנו יהנה הלקוח במסגרת המוצר החדש.
2.העברת כספים מקרן פנסיה ומחברת ביטוח תתבצע בתוך 30 ימי עסקים (להלן המועד הקובע) מהיום שבו הועברה לגוף המנהל של הקופה המעבירה בקשת העברה מפורטת, חתומה ומלאה, אלא אם כן בוטלה הבקשה. ביטול כזה, יכול שייעשה על ידי העמית, ויכול שייעשה אם הבקשה אינה עומדת בהוראות החוק.
החל מה-1.1.2011 תתקצר תקופה זו לכדי 10 ימי עסקים בלבד.

3.העברת כספים מקופת תגמולים , קופת פיצויים וקרן השתלמות, תתבצע בתוך 10 ימי עסקים מהיום שבו קיבלה הקופה המעבירה בקשת העברה מפורטת, חתומה ומלאה.
4.גוף מנהל של קופה מעבירה, המאחר בהעברת כספים לקופה המקבלת, יידרש לשלם לגוף המנהל של הקופה המקבלת ריבית פיגורים, מתוך דמי הניהול שהוא גובה, ולא מכספי הקופה. תשלום ריבית פיגורים ייעשה בנוסף לזקיפת תשואת הקופה לחשבון העמית בשל תקופת הפיגור.
5.הגוף המנהל של הקופה המקבלת יעביר לזכות העמית את ההפרש בין התשואה שהשיגה הקופה המקבלת בתקופת הפיגור, לתשואה שזקפה לחשבונו הקופה המעבירה בגין אותה תקופה. היתרה, ככל שקיימת, תישאר בידי הגוף המנהל. מטרת הוראה זו לוודא כי העמית עצמו לא יינזק מהאיחור בהעברת הכספים, וכן לתמרץ את הגוף המנהל של הקופה המעבירה להעביר את הכספים במועד, ואת הגוף המנהל של הקופה המקבלת לדאוג לקבלת הפרשי התשואה עבור העמית.
6.לא קיימת מגבלה בהקשר עם תדירות המעבר. כלומר, ניתן להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני בכל עת. יחד עם זאת, יש לזכור כי כשמדובר במוצרי חיסכון פנסיוני מומלץ לבחון את ביצועי הגוף המנהל ואת השירות שהוא מספק לאורך זמן.
7.נקבעה תקופת חרטה בת 18 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה, בה ניתן לחתום על הודעת ביטול הבקשה ולהעבירה לגוף המנהל של הקופה המקבלת. במקרה כזה תבוטל הבקשה שהוגשה.

העברת אחריות ביטוחית
1.גוף מנהל של קופה מעבירה שלעמית העובר היה כיסוי ביטוחי בה לסיכוני נכות או מוות, יהיה אחראי לתשלום כספים  לפי הכיסויים בקופה המעבירה בשל מקרה ביטוח שארע לפני המועד הקובע.
2.גוף מנהל של קופה מקבלת שהפקדות הכספים בה בשל עמית עובר מקנות לו כיסוי ביטוחי בקופה לסיכוני נכות או מוות, יהיה אחראי לתשלום כספים לפי הכיסויים בקופה המקבלת בשל מקרה ביטוח שארע במועד הקובע או לאחריו.
3.אם העמית העביר חלק מהכספים בחשבונו בקופה, יהיה הגוף המנהל של הקופה המעבירה אחראי לתשלום כספים לפי הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות שנותר בקופה גם בשל מקרה ביטוח שארע במועד הקובע או לאחריו. ואולם, גוף מנהל של קופת ביטוח רשאי להסכים להגדיל את הכיסוי הביטוחי כאמור, בתנאים שייקבעו בין הצדדים.


סיכום
עד היום ההחלטה באיזה מוצר פנסיוני לחסוך, הייתה החלטה שאין ממנה דרך חזרה, כך שבמידה והחוסכים לא היו מרוצים מהאופן בו נוהל החיסכון הפנסיוני שלהם, הם לא יכלו להעביר את הכספים שצברו למוצר פנסיוני אחר (ולעיתים אף לניהול גוף אחר).

תקנות הניוד הפנסיוני משנות מצב זה ומאפשרות לכל חוסך להחליף את המוצר הפנסיוני שלו ו/או את הגוף המנהל של אותו חיסכון באחר, בכל עת שיבחר וללא עלות.

הניוד הפנסיוני יגביר את התחרות בין הגופים המנהלים את מוצרי החיסכון הפנסיוני. בעקבות כך, גופים אלו ייאלצו לייעל את מערך השירות וניהול הכספים של הלקוח.

השוק הפנסיוני צועד ליותר תחרות, שקיפות, ייעול השירות ומקצועיות אשר ישרתו את הלקוח.